مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدمحمود
نام خانوادگی:بهشتی نژاد
نخصص ها:فقه و اصول ، مدیریت