سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده حوزه و دانشگاه 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم(ع) قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
مرکز تربیت معلم اصفهان 
مدرس 
 
 
دروس مختلف 
تدریس 
مرکز سفیران نور قم 
مدرس 
 
 
دروس مختلف